Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Bedoeling is dat -na een eerdere planning van 1 januari 2021- de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt.

De wet is een vereenvoudiging omdat de nieuwe Omgevingswet 26 wetten terugbrengt naar 1 wet en het aantal bijbehorende Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) en ministeriële regelingen drastisch wordt verminderd.
Maar voor de gemeente is dit ook complexer omdat de nieuwe thema’s van de Omgevingswet maken dat er thema-overstijgend en integraal moet worden samengewerkt om deze ambities te realiseren. Bij deze uitdaging hoort vooral een nieuwe manier van denken en werken, tussen de gemeente en samenleving, tussen raad, bestuur, ambtelijke organisatie en inwoners, (vrijwilligers)organisaties en ondernemers onderling. Dit vraagt erom rollen en verhoudingen opnieuw uit te vinden, oude patronen te verlaten en nieuwe gedragingen aan te leren: een cultuurverandering.

Op deze pagina treft u meer informatie over de (implementatie van de) Omgevingswet aan. 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.